Autor Stanislav Bečka - vzpomínky na život v Boči

 

Vážení,

         
29.11.1914 jsem se zúčastnil v Boči rozsvěcení vánočního stromku. Tam jsem se doslechl o www stránkách Boče. V PC jsem pak zjistil, jaká je skutečnost a byl jsem mile překvapen, kdo tyto stránky tvoří, kdo je tím obětavým týmem, který ve složení rodiny Králíkových a paní Petry Mourkové dokáže toto "udělat" ve prospěch všech a následnou budoucí památku historie. Myslím, že je dobré jim poděkovat a povzbudit k další činnosti o naší Boči !

Prostudováním dosavadních vkladů do stránek usuzuji, že impuls k tomuto založení dal den 27.9.2014 úklidem "Bočských"  v kostele sv.Václava a uctění památky tohoto světce, jež  28.9. je i svátkem Václava a navíc dnem "České státnosti".  12.11.14 pak vidím první vklady  do těchto www stránek.

Jmenuji se Bečka Stanislav a jsem bývalý obyvatel Boče (hajný s hájovny -Smilov 13), kde jsem s rodinou žil od roku 1968 do roku 2011 = tedy 43 let a dva měsíce. Dovolím a pokusím se obohatit tyto www stránky Boče -nějakými prožitky, poznatky i fotografiemi. Do Boče jsem se nastěhoval s rodinou 28.9.1968, coby zaměstnanec  Státních lesů, jako hajný do objektu hájovny Boč-Smilov 13. (Jako první hajný tam žil pan Lapka Bohumil s rodinou a potom krátce hajný pan Marvan Oldřich).

Věděl jsem o stavu hájenky, prostředí  i  okolí lesa, vše mě velmi imponovalo k výkonu mé služby pro les. Lesní závod Klášterec nad Ohří (vlastník objektu) mě umožnil hájenku postupně opravit a tak
jsem se zabydlel natrvalo, spolu s manželkou Marií a dvěma dětmi (1 a 4 roky).    Našimi dobrými sousedy byly rodiny Šeclových,  Jenčušových  a Havelkových.  Zvykali jsme si na společné soužití
v blízkosti silnice č.13, křižovatky k Srní a do údolí  Rumelského (Bočského) potoka.

Katastrem jsme všichni patřili do Smilova, obce za kopcem  -ale vztahem a potřebou do Boče. Byli
jsme součástí "dvoj obce", což mělo někdy nevýhody. Pracoval jsem coby hajný, lesník, lesní, revírník i
technik polesí -v okolních lesích Perštejna, Smilova, Hrzína, Srní a Boče.
LESNICKÉ revíry se kolem těchto obcí jmenovaly : polesí Myslivny -lesnický úsek  RUMEL-POTOK,  polesí Myslivny -lesnický úsek PEKLO, lesní správa Perštejn -lesnický úsek SRNÍ, lesní správa
Perštejn -lesnický úsek SMILOV =
to vše pod institucemi: Severočeské státní lesy TEPLICE, Lesní závod KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ. V roce 1992, kdy došlo k transformaci Státních lesů -na Lesy České republiky a akciové společnosti, došlo ke změnám pojmenování revírů kolem těchto obcí a to na: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, lesní správa KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ -revír č. 11 /PERŠTEJN, a -revír č.12 /PEKLO. Tyto názvy a pojmenování platí dodnes.

Proč o tom píši ? Každý víme, že les  je oázou klidu, čistého prostředí a vzduchu, zásobárnou vody, zásobárnou surovin , domovem  flóry (rostliny včetně hub) a fauny (zvířectvo), a  hlavně produkcí dřeva.
Proto jej moc všichni potřebujeme ! A i obyvatelé Boče tam rádi chodili a chodí na houby, plodiny i pokochat se na zvířátka a hlavně -pro dřevo k ohřátí "útulnosti" domova, nebo jako potřebu stavební materiál.  Jistě někteří obyvatelé ani nevěděli  v jakém revíru se třeba při sběru hub a borůvek pohybují.

Okolní lesy Boče byly také poskytovatelem zaměstnání a výdělku. S potřebou a láskou tam pracovali např.: paní ...Havránková Anastázie, Králíková Františka, Vaníčková Marie, Fricová Růžena,
Fujková  Margita, Fulínová Růžena  a další.  Z mužů např.: páni  ... Havránek st, syn Václav,  Fujko Štefan, Pocnar Milan

Boč je asi nejníže položenou obcí (nadmořskou výškou cca 370 m) v Karlovarském kraji. Leží u řeky  Ohře. Severně se pak rozprostírá mezi kopce. Od jejího úpatí se pak zvedají kopce Krušných hor na
západní, severní i východní  strany porostlé zmiňovanými lesy -většinou svahy nakloněné k jihu. Západně od Boče ke Stráži nad Ohří v těchto kopcích se táhne oblast čedičových stěn (skal) .

Tato oblast je jedno z nejpříznivějších prostředí pro lesní zvěř. Zvláště v zimním období se sem stahuje
z vyšších poloh Krušných hor -neboť zde nalézá dostatek klidu, zavětří i potravy. K jaru je pak oblast jižní expozice brzo bez sněhu a tak je na stráních vidět množství jelení zvěře, stáda muflonů, někdy i divočáky. Myslivecky se do roku 1992 o tuto zvěř starali a obhospodařovali ji lesníci zaměstnanci státních lesů...

Na přelomu 50 a 60 let obhospodařovala určitou honitbu nad Bočí (tzv. Kadaňský les a okolní polnosti) -Lidová myslivecká společnost "Ohře" se sídlem v Boči. Její členové např. byli :  František Vaníček z Boče, Bohumil Lapka lesník (z hájovny Smilov 13), Josef Lisý ze Smilova a Jaroslav Blafka z Ostrova, dále pan Andrejch z Boče, a 2 chataři. Tato společnost se pak spojila kolem roku 1965 s Perštejnskou honitbou pod názvem " Lověna  Perštejn".

Nevýhodou a neštěstím pro tuto honitbu a zvěř  byla a je  procházející silnice I/13, kde při migraci zvěře za potravou zvláště v zimních měsících a nočních hodinách docházelo (a stále dochází !) ke srážkám s auty a tím velkému úhynu této zvěře.

Za mé počáteční  působnosti -Zemědělské pozemky kolem Boče,Smilova, Malého Hrzína a Srní obhospodařovaly Státní statky Stráž nad Ohří, pod vedoucím panem Veselým Bohumilem. Jako zemědělský technik působil v Boči a Smilově pan Hrubec z Boče, na Srní pak pan Ruth Vašek z Perštejna.

Různou transformací (slučováním) hospodaření a majetku půdy - převzal  Statky a vedení v nich pan ing. Vraný. Dle mého názoru, se zemědělství na pozemcích kolem "Bočských obcích"  stalo modernější a vedlo se ve větším  pořádku. V dnešní době po vydání zemědělské půdy v restitučních nárocích (tj. soukromým a jiným vlastníkům) obhospodařuje půdu paní  Petra Vraná.

Z doslechu a poznatku o Boči vím, že v 50 letech byly zemědělsky největší rodiny Dzugasových, Havránkových a Krupičkových. Ve Smilově pak rodiny Sobotkovy, Dohnalovy a Hrdličkovy.

Život v Boči
byl utvářen hlavně činností Místního národního výboru:

Pamatuji občany tohoto orgánu, kteří jej řídili a pracovali pro rozkvět a dobro obce Boč. Byli to na příklad: pánové  (říkalo se ale soudruzi) Hrbek Adolf, Jenčuš Josef, Fořt Josef, Fujko Štefan, Kózl, Fric Karel, Havránek Václav, Havelka Rudolf,  Bečka Stanislav, a další ... obyvatelé. Někteří  byli voleni a pracovali v MNV několik let, někteří krátkodobě. Přes různé potíže tehdejší doby se v 70 a 80 letech
(min. století) v Boči vybudovalo (postavilo) a udělalo mnoho potřebného jako např.:   
Lávka přes řeku Ohři  1961 (asi největší investice)·        
Zatrubnění potoka od silnice a zastávky ČAD k lávce přes Ohři·        
Dvojí přemostění potoka (benešáky) pod silnicí 1/13 (u kiosku) a k Havelkům·        
Úprava a vyasfaltování  prostranství v místě dnešního kiosku·        
Oprava opěrné zdi a zpevnění cesty ke škole (dnes ke Králíkům) ·        
Oprava sálu a vybudování WC za sálem -tehdy KD v pohostinství·        
Vybudování a vybetonování protipožární nádrže na křižovatce k Srní v V-XII.74·        
Vyčištění rybníka a úprava břehů a hráze rybníka u Vaníčků (Lapků)·        
Úprava a zhotovení parkoviště vedle Králíkových·        
Oprava a úprava budovy MNV a okolí kolem ·        
Postavení 4 autobusových čekáren (2 v Boči, 1 křižovatka Srní, 1 Smilov)  , úprava prostranství·        
Postavení v akci Z nové smíšené PRODEJNY 1971-1972,(druhá největší investice) (dnešní vlastník objektu pan Krupička Fr.)·        
Rekonstrukce a úprava hřiště (pod chatami)-rozšíření, branky, dětské prolézačky apod.·        
Oprav zdí a úprava hřbitova·        
Vyasfaltování návsi a okolních ulic a cest·        
a t d
........

Pravda -v té době měla většina činností politický podtext"socialisticky pracovat a žít".Většinou to byly práce tak zvané "akce Z" nebo dobrovolné pracovní brigády. Někdo se jich zúčastňoval více, někdo méně.Ale obyvatelé věděli, že si to dělají za různých pomocí pro sebe,  pro svůj a obecní prospěch
Boče.Dovoluji si z té doby vyzvednout pana Adolfa Hrbka. Pracoval dlouhodobě na MNV jako tajemník obce, byl největším organizátorem a průkopníkem akcí.  Pracoval svědomitě a obětavě, dokázal sehnat
peníze na stavby, dokázal z organisovat práce a přesvědčit obyvatele o nutnosti věcí.Dokázal s lidmi řešit problémy k jejich uspokojení.  Nezapřel v sobě vlastnosti dřívějšího učitele.   (Toto je můj
subjektivní názor na člověka, kterého jsem si velmi vážil). 
 

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ  A SPORTOVNÍ AKCE -se dělaly v Boči buď pod organisací MNV, nebo jiných složek. Jelikož obec tolik obyvatel neměla, tak všichni aktivní dělali všechno co vyžadovala doba.

SPOLEČENSKÉ /někdy POLITICKO SPOLEČENSKÉ -

§  se chodilo na oslavu 1.máje do Ostrova, Perštejna, nebo Klášterce n.Ohří

§  na den vítězství  9.5. se pokládal vždy věnec na počest padlých k památníku

§  organisovaly se Veřejné schůze obce na sále, kde se obyvatelé dověděli vše potřebné

Svaz žen -  byl v počtu cca 20 žen. ·        
ŽENY  se scházely na různé společenské politické a kulturní záležitosti. Vždy pomohly připravit a uklidit sál na zábavu, provedly úklid a přípravu místností na volby, oslavu MDŽ, atd.       
Anebo jen tak šli posedět na vínečko a pivo do restaurace·        
Uspořádali zájezd na Šumavu do pralesa Boubín -vezl autobusem pan Krupička František.  

 

TJ Boč - byla nejsilnější složkou od roku 1974 do roku 1981. Předsedou byl Ruda Havelka. TJ měla 
tři  kategorie -muži,  ženy,  mládež. (Jmenovitě a abecedně k 1.1.1977 to byli:)                       muži                            ženy                             mládež
           
1-Bečka Stanislav                    1-Bečková Marie                 1-Bečková Jana 

2-Dzugas Ladislav                 2-Fujková Margita               2-Bečka Stanislav    
            
3-Fujko Zdeněk                       3-Fulínová Hana                 3-Havelka Rudolf

4-Havelka Rudolf                    4-Havelková Anna              4-Havránek Luboš

 5-Hrbek Adolf                         5-Havelková Jitka                5-Jirásková Eva

 6-JirásekVáclav                       6-Hrbková Jiřina                  6-Králík Jan

 7-Králík Jan                               7-Hrbková Linda                  7-Krupička Roman

 8-KrálíkPetr                             8-Jenčušová Julie                 8-Krupičková Hana
9-Krupička František             9-JiráskováMarie                9-Krupičková Hana

10-Potanec Jan                       10-Králíková Daniela           10-Krupičková Alena

11-VágnerVáclav                   11-KrálíkováMarie              11-Krystyník Roman
                                                   12-KrupičkováZdena          12-Třešňák Jiří

                                                   13-Kučerová Lidie              13-Žigo Roman
                                                    14-Vágnerová Lenka  

SPORTOVNÍ AKCE
Ženy chodily 1x týdně pravidelně cvičit na sál KD, děti rovněž, muži občas. Sál byl   vybaven tělocvičným nářadím, míči, a pod. Organisovaly se sportovní hry na hřišti, někdy fotbálek, volejbal . A hlavně 1.6. MDD -což mělo vždy velký úspěch a byla to největší  společenská radost

.Za největší sportovní akci lze považovat POCHOD -Boč-Hrzín, Srní, Krásný les, Stráž nad Ohří, cíl Boč = cca 25 km. Účast veliká, sportovní výkony (zvláště mládeže) obdivuhodné !!  i když všichni účastníci to nedošli a museli se dodovážet do cíle na motorce.  

 

V roce 1975 (28.6.) jsme uspořádali zájezd do Prahy na spartakiádu, pokaženou celodenním deštěm.

Z KULTURNÍCH AKCÍ -  vzpomínám, že se dělaly nejméně 2x ročně taneční zábavy -Sportovní , Josefovská, Václavská, Chatařská,  či  ples. 
Někdy jen tak lidová veselice. Účast byla nejenom místních obyvatel, nebo od chatařů ale i přespolních.

Největší  událostí  byl v 70 letech koncert zpěváka Viktora SODOMY (písnička např.: Parní stroj...) Účast veřejnosti veliká, sál  k prasknutí,  posluchači stáli až ven.   Druhou tehdejší celebritou byl  koncert Jiřího Helekala, taky téměř s plným sálem posluchačů.

Sdružení Chatařů

-nejen že si organizovalo potřebné schůze, ale někteří chataři byli velmi vstřícní a pracovně nápomocni v "dění" obce.  Pochopili, že ke své rekreaci a klidu -rádi pomůžou obci se zkrášlením  prostředí  do kterého si jezdí odpočinout.    

Další utváření  života obce se dělo v jediném  obchodě POTRAVIN  a smíšeného zboží na návsi  u Králíků. Pro potraviny a jiné zboží tam chodili všichni obyvatelé a chataři. Tam se dostávaly do oběhu dění  i jiné zprávy a zajímavosti , většinou od nakupujících žen. Když se v roce 1972 dostavěla a otevřela (pod
patronací MNV a Jednoty) NOVÁ PRODEJNA, byla o to větší radost chodit nakupovat.  Vedoucí paní Králíková Marie se vzorově starala o zásobování, čerstvost a množství všeho zboží  - k uspokojení  všech. Paní Králíková vedla prodejnu do roku 1989. Pak asi 2 roky tam prodávala paní Bagová ze Stráže nad Ohří. Následně JEDNOTA prodejnu uzavřela.

Poslední dění 
pro život v Boči se mohlo utvářet v místní restauraci "U lípy". Místní pivaři a štamgasti si zde rádi poseděli při pivečku a partičce mariáše.  A povídalo se a povídalo ... Zdálo by se že život v Boči byl pohodový, bez šrámů -ale ne !! ono se i jiskřilo, závidělo a hádalo, zvláště při veřejných schůzích. 
Vždy se však následně našlo řešení, kompromis, a zklidnění .....

Když v roce (???) skončila činnost MNV Boč (pro různé politické a organizační  STÁTNÍ USPOŘÁDÁNÍ)  a řízení  obce přešlo pod střediskovou obec Stráž nad Ohří a OBECNÍ ÚŘAD Stráž nad Ohří -bylo tím dění v obci BOČ poznamenáno.  Pan tajemník Hrbek, který rovněž přešel na tento post do OBECNÍHO ÚŘADU Stráže, pomáhal organizačně domovské obci jak mohl. Pro styk s veřejností byl v Boči ustaven 5
členný OV (Občanský výbor). Jako členové se tam vystřídali aktivisté, kteří o podobnou práci měli zájem.  Jmenovitě: Bečka Stanislav, Havelka Rudolf, Kučera Jaroslav, Králíková Marie, Pocnar Milan, Králík Petr, Krupička František, Vágner Václav,  a jiní..... Úkolem OV bylo udržovat činnost a náladu mezi obyvateli a zprostředkovávat  potřebné práce v obci. Z počátku se dařilo, lidé to chápali. Postupem doby
však aktivita většiny členů OV slábla a činnost pro obec,  zvláště po roce 1989 ochabla. Jako příklad : Když se každé jaro svolávala brigáda na úklid obce -přišli tam 2 občané této obce, (kteří ještě bydleli nahoře u křižovatky Srní) -Bečka a Havelka.  Činnost OV byla ukončena roku 1994! 

Závěrem :

 K tomuto vyznání o životě v Boči mě nikdo nenutil, jen výzva na www stránkách. Napsal jsem jej o svobodné vůli a myšlení proto -aby dnešní mladá generace si připomněla , jak asi se žilo v té
staré době bez demokracie.  Ano chyběla nám svoboda slova ... a volnost duševna (třeba v kostele).
Ono takto se psalo o dění v obci (jistě i daleko přesněji, konkrétněji)  do "Obecní kroniky", ta je Bohužel někde
založena v archivu a málo kdo má možnost si kroniku přečíst. A tak přeji tomuto "TÝMU" z  Boče mnoho zdaru, zdraví a vytrvalosti, aby vydržel prostřednictvím dnešní počítačové techniky šířit tuto HISTORII i dnešní dění obce -co nejdéle na těchto webových stránkách, kde si to každý může přečíst.  (Omlouvám se všem, kterých bych se nějak v této rozpravě "dotknul a urazil",
či jsem je zapomněl jmenovat).  

Potkalo mě štěstí. Uhni ! řeklo a šlo dál.  

Asi se pak vrátilo .... Protože jsem prožil 43 let života s rodinou v krásné obci  Boči -Smilově, mezi dobrými lidmi  ......  

                                                                                             
                           
Bečka Stanislav


 

SEO