Historie

Původ obce.
Dějiny obce Boč sahají až do 13. století. Určité datum založení sice známo není, ale obec Boč je pojmenována jako majetek řádu Benediktinů kolem 13.století (1292). Ve století 14. (1357) byla obce s okolními lesy postoupena výměnou za majetky v severních Čechách králi Karlu IV. Dle záznamů zdejší farní kronky přišli sem původní obyvatelé z Holandska. Byl tu tedy původně pouze les, který byl vykácen, vypálen a zřizovány nejnutnější stavby dřevěné, které později přebudovány na kamenné. První větší stavbou byl kostel. Původně byl též dřevěný a velikosti asi poloviční kostela dnešního. Jako první stavba sloužicí potřebám obyvatelstva byl mlýn, dnešní číslo popisné 26. V okolí Boče vznikaly další obce a osady: Smilov, Hrzín, Srní, které byly též benediktinským majetkem. Tyto obce a osady měly vlastní politickou správu. Teprve v roku 1945 byla utvořena z obcí a osad Srní, Hrzín, Smilov a Boč jedna politická obec se sídlem v Boči. Obec patřila až do r. 1945 do okresu Kadaň, později do okresu Jachymov a po jeho zrušení (1.9.1951)patří nyní do okresu Karlovy Vary. 1.2. 1958 - 1.7.1960 do okresu Ostrov, potom do okresu Kalovy Vary
 
Poloha obce.
Obec leží na levém břehu Ohře. Není stavěna podle nějakého plánu, ale domky jsou rozhozeny libovolně. Jsou to vše stavby kamenne převážně o jednom poschodí. Přes obec vede dobrá betonová silnice. Mimo to má obec i železniční zastávku (od 15.7.1935), která však leží na pravém břehu řeky a je s obcí spojena převozem. Avšak v čase povodní, odchodu ledů a jiných případů převozní loď odpočívá. Dále má obec vodovod od r. 1908 a je elektrifikována (od 1.7.1938). Tolik krátce o minulosti.
 
Léta 1945 až 1955
Po dlouhých šesti letech německé okupace, ve kterých byly našemu národu způsobeny nezměrné škody na majetku národním, souktomém a v nemalé míře i na zdraví a životech našich spoluobčanů, dočkali jsme se v měsící květnu 1945 úplného zničení německých armád a jejich bezpodmínečné kapitulace. Vrátila se nám ztracená svoboda. Mnohé průmyslové objekty byly válkou zničeny, národní hospodářství ve všech odvětvích rozvráceno. Národ vyčerpaný tělesně i duševně však nezoufal. Dal se plnými silami do budování své vlasti a podařilo se uvésti do chodu nejdůžitější průmysl, železnice, doly a zemědělství. Všeho zboží byl nedostatek a bylo přidělováno na různé poukazy. Byly lístky na všechny druhy potravin, na obuv, na tkaniny, na železné výrobky, sůl, mýdlo. A často jsi na poukaz pro nedostatek zboží nic nedostal. Jedině potraviny se na lístky skutečně dostaly. Příděly potravin byla nedostatečné, proto kvetl černý obchod. Vládl obchod výměnný neboť za bezcené papírové nikdo soukromně nic neprodal. Peněž různých druhů bylo u nás přesmíru. Proto naše vláda učinila v listopadu 1945 toto finanční opatření: veškerá platidla byla stažena a vzata na t.zv. vázaný vklad. Každý občan dostal v nových peněžích 500 Kč. To byla první peněžní reforma, v podstatě velmi důleživá a potřebná a národ ji v celku schvaloval. Platy, mzdy a ceny zboží byly upraveny.
 
Odsun Němců
Dohodou výtězných států bylo ustanoveno, že obyvatelé německé národnosti mají býti z Československé republiky odunuti do Německa. Až na malé výjimkdy odsunuto bylo asni tři miliony Němců. Ze zdejší obce odsunuti byli ve dvou etapách. První začátkem a druhá koncem r. 1946 a konečně v r. 1948 ještě asi tři rodiny. Z občanů německé národnosti zůstal v Boči řím.-kat. děkan Fr. Kunz a jeho hospodyně Ant. Schneider. Ze Smilova byli odsunuti všichni. Z osad Hrzína a Srní bylo utvořeno pastinářské družstvo a ponecháo tam si 60 němců. Družstvo bylo přeměněno v r. 1947 na státní statek.
Koncem r. 1947 provedeny byly volby do místního nár. výboru a různých komisí. Ve funkcích se vystřídali téměř všichni občané. Už od konce r. 1945 přicházejí do Boče a Smilova osidlenci z českého vnitrozemí a ze Slovenska. Byli to: Ondrej Mondry, Frant. Šebor, Josef Vácha, Kare Fric, Alois Duda, Václav Hošek, Fr. Havránek a další, až v r. 1948 byla obec znova úpně dosídlena.
V roce 1945 bylo v Boči 51 domů , na Smilově 29 domů, na Hrzíně  23 domy a na Srní 47. Z nich mnohé byly zbourány a tak je dnes v Boči obydleno 33 domy , na Smilově 17, na Hrzíně 8 a na Srní 21.
Ve zdejší obci je kostel, oltářní obraz představuje zavraždění knížete Václava. Stavěn je ve novorománském (původně psáno barokním a někdo opravil). Při kostele je hřbitov. Dále je zde farní úřad a jednotřídní škola. Obec má už od r. 1908 vodovod a elektr. světlo (1938). Na Smilově bylo provedeno elekt. světlo v r. 1949 a na Srní v r. 1954. Železniční zastávka (15.7.1935) je na pravém břehu řeky Ohře a proto je přes řeku převozní loď. Převozníkem je nyní Ant. Schneider.
 
 
čerpáno z KRONIKY OBCE ve Státním archivu Karlovy Vary
 
 
SEO