Himlštejn (Himmelstein) - zřícenina hradu

Citováno z článku pana M. Volfa:  Dvůr Himlštejn na Karlovarsku. In: Sborník Poohří. Historie - krajina - lidé, 18-27. Elektronická verze dostupná zde:   https://praha5.ff.cuni.cz/smp/sites/default/files/Volf.pdf popř. zde https://www.academia.edu/2565581/Dv%C5%AFr_Himl%C5%A1tejn_na_Karlovarsku
 

Hrad Himlštejn stál na strmém a zalesněném vrcholku čedičového kužele, vysoko nad údolím Pekelského potoka, ústícího pod Stráží nad Ohří do řeky Ohře. Cesta ke hradu vede kolem někdejšího ovčína a bývalého thunovského hospodářského dvora. Na hradišti se zachoval zbytek předhradí, základy první hradní brány, část hradební zdi spojující tuto bránu s druhou, menší branou, půdorys nádvoří se zbytky zdí bývalých budov, z nichž doposud vyniká mohutná kvadratická stavba paláce, situovaného vedle hlavní brány. Území, na němž stojí zříceniny hradu Himlštejna, patřilo do r.1357 klášteru postoloprtských benediktinů a bylo spravováno z řádového proboštství v Boči, potom náleželo ke statku Hornímu Hradu (Haunštejn). Hrad, pojmenovaný Himmelstein (Nebesa) jako protějšek k názvu vsi Peklo (německy Hell), vybudoval zřejmě před r.1434, kdy je o něm první zmínka, Vilém z llburku na části hornohradského statku, kterou pravděpodobně převzal od míšeňského šlechtice Štěpána z Kobrshainu (z Kobrshanu). Když Ilburk získal před r. 1437 i zbývající část Horního Hradu s tamním hradem, obýval Himlštejn jen purkrabí. Oba hrady prodal Vilém z Ilburku před r. 1454 (snad již r. 1448 nebo r. 1449) saskému rytíři Jindřichovi z Weidenu (z Vejdy). Ale už od r. 1470 na nich vládl Hylprant Satanéř z Drahovic. Kolem r. 1494 se jeho synové Oldřich a Václav o pozůstalost po otci rozdělili. Oldřich dostal Himlštejn, který před r. 1497 přestavěl. Jeho potomci prodali hornohradské panství s Himlštejnem v r. 1528 Jindřichu Šlikovi z Holejče. Jindřichův syn Kašpar, který držel Himlštejn od r. 1543, na hradě nebydlel, takže se v r. 1574 uvádí jako pustý. Obnovil jej teprve Kašparův vnuk Bedřich Šlik, pán na Plané a Horním Hradě, nejvyšší mincmistr. V r. 1588 prodal statek Himlštejn s hradem Šimonovi Ungnadovi ze Sonneku (Suneku) a ten r. 1592 Kryštofu z Fictumu a na Klášterci, k němuž byl pak natrvalo připojen.

Nebeský kámen je skutečně nádherné místo vysoko se tyčící nedaleko Stráže nad Ohří. Dnes jsou dominantami tohoto hradu zbytky malé a velké brány.

Nebeská skála:

SEO