Himlštejn - zaniklá osada pod zříceninou hradu

Hospodářský dvůr Himlštejn

V sedle pod hradem, při úvozové cestě ze Stráže, u prameniště jednoho z přítoků Pekelského potoka se uprostřed bujné vegetace na okraji pastviny nachází výrazné ruiny hospodářského dvora Himlštejn (obr. 1). Dvůr, který byl po odsunu původního německého obyvatelstva obýván pouze sezónně pro potřeby pastevců státního statku, se od 80. let 20. století mění v malebnou zříceninu, přičemž bohužel zaniká jeho nesporná historická a památková hodnota. Vedle prostorové vazby na hrad na Nebeské skále svědčí pro vztah dvora a hradu i výpověď písemných pramenů. Je nesporné, že ve svazích nad údolím Ohře nejprve vzniklo opevněné sídlo – hrad a v jeho zázemí posléze, v rámci měnících se potřeb vlastníků vzniká hospodářský dvůr. V současné době tvoří lokalitu ruiny čtyř objektů, které představují uzavřený půdorys hospodářského dvora (viz obr. 2). Zachovány jsou obvodové zdi, výjimečně zaklenuté prostory, případně sklepy. Funkční interpretace jednotlivých objektů je poměrně jednoznačná, ústřední stavení tvoří obytná dvoutraktová budova podélného obdélného tvaru. Další tři budovy mají znaky hospodářských objektů, jednalo se pravděpodobně o stodolu, kůlnu a chlév. Tuto dispozici doplňuje samostatně stojící sklep, snad haltýř. Vraťme se však k obytnému stavení, pravděpodobně obydlí správce statku, šafáře (viz obr. 3.). Tato budova zahrnovala dvě obytné jednotky a hospodářské zázemí – stáje, pravděpodobně ovčín. Minimálně její obytná část byla podsklepená; dnes je však sklep pod sutinami nepřístupný. Již při zevrubné rekognoskaci ruin je zřejmé, že objekt prošel komplikovaným stavebním vývojem. Větší část stavby je vyzděna z lomového kamene, mladší přestavby jsou reprezentovány zdivem smíšeným a některé zásahy jsou provedeny z cihel. Ve stavbě byly použity zajisté i dřevěné konstrukce, které se bohužel nedochovaly. Výše bylo zmíněno, že se stavba skládá ze dvou jednotek, v obvodovém zdivu je dokonce patrná spára. Na základě dosavadního průzkumu předpokládáme, že východní část je starší než západní. Stavební konstrukce jsou zde archaické, postrádají však chronologicky citlivé prvky, které by umožnily precizní datování. V této části stavby se nachází i jediná zachovaná zaklenutá místnost, která původně sloužila jako černá kuchyně. Nachází se ve střední partii obdélné dispozice a je zaklenuta klášterní klenbou s lunetami. Tato prostora je oproti ostatním místnostem částečně zahloubena, a tvoří jakýsi polosuterén. Na základě stylové analýzy stavebních konstrukcí lze tento prostor datovat velmi orientačně do raného novověku – pozdní renesance či baroka. Dalším vodítkem pro datování nejstarší fáze objektu jsou výsledky záchranného archeologického výzkumu prováděného během postupné destrukce stavby v 80. a 90. letech 20. století. Předmětem výzkumu byly narušené klenební zásypy nad zmíněnou klášterní klenbou v černé kuchyni.

 

přesná citace z https://www.znkr.cz/obec/76-boc/, místopisné údaje uváděné Sommerem:

Himlštejn, ves se 7 domy a 33 obyvateli, leží roztroušena na horách, jednu hodinu jihozápadně od Boče. Je zde panský poplužní dvůr a lovecký dům. Jihozápadně od vsi se zvedá kuželovitý čedičový vrch, na jehož vrchu jsou zříceniny hradu Himlštejn. Odtud člověk má nádhrenou vyhlídku na údolí Ohře a východně od Krušných hor a Středohoří do Litoměřického kraje a do roviny Žateckého kraje, západně do Loketského kraje až na Dillenberg na hranicích s Bavorskem. 

A během hledání jsem na internetu narazila na zajímavou konverzaci, snad se mi podaří se zúčastněnými navázat kontakt:

Himmelstein [Vladimír Svoboda, polesný 6.1.2010 19:14] |do roku 1946 bydlel v hájence na Himmelsteinu lesní hajný Fiedler a spadal pod Státní polesí Krondorf (Korunní). Než byl odsunut, tak přes lesy odnesl pro svoji ženu šicí stroj a jiné předněty nezbytné pro začátek v bývalé NDR. Byl to velmi svědomitý lesník.P.S. mám ještě pohlednici interieru z mysliveckého hostince na Kottershofu, kde je vyfotografován šenkýř Klotz a je ště jeden lesník jaksvačí. Kam fotografii poslat?Re: Himmelstein [Zdeněk Pechar 6.1.2010 20:35] | Reagovat Když by jste jí poslal mailem(cb585630@tiscali.cz), naskenovanou (jpg), tak bych jí vložil. Přidejte k tomu i popis k foto. Zdravím Pechar

čerpáno z https://www.zanikleobce.cz/

 

zdroj: https://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=40500

SEO